FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बागमती गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०८० ७९/८० 07/28/2023 - 14:26 PDF icon बागमती गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०८०.pdf
बागमती गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०८० ७९/८० 07/28/2023 - 14:24 PDF icon बागमती गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०८०.pdf
बागमती गाउँपालिकाका कर्मचारीहरुको आचारसंहिता २०८० ७९/८० 07/28/2023 - 14:16 PDF icon बागमती गाउँपालिकाका कर्मचारीहरुको आचारसंहिता २०८०.pdf
कन्टेन्जेन्सी रकम खर्च र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०८० ७९/८० 07/28/2023 - 14:14 PDF icon कन्टेन्जेन्सी रकम खर्च र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०८०.pdf
आर्थिक ऐन ।। २०८०/८१ ।। बागमती गाउँपालिका ८०/८१ 07/26/2023 - 11:11 PDF icon आर्थिक ऐन ।। २०८०.८१ ।। बागमती गाउँपालिका मकवानपुर.pdf
बागमती गाउँपालिकाको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ७९/८० 12/20/2022 - 12:51 PDF icon बागमती गाउँपालिकाको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण.pdf
बागमती गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४ ७४/७५ 12/20/2022 - 12:28 PDF icon बागमती गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४.pdf
बागमति गाउँपालिका कार्य (सम्पादन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 12/20/2022 - 12:27 PDF icon बागमति गाउँपालिका कार्य (सम्पादन) नियमावली, २०७४.pdf
बागमति गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 12/20/2022 - 12:26 PDF icon बागमति गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४.pdf
बागमती गाउँपालिकामा उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 12/15/2022 - 14:26 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf

Pages